Znajdź nas na facebooku

Informacje i komunikatyInformacje i komunikaty

Zwrot kosztów kontroli gospodarstwa QMPZwrot kosztów kontroli gospodarstwa QMP

PROW 2007-2013

Instrukcja uzyskania zwrotu kosztów kontroli gospodarstwa QMP

 1. Pierwszym krokiem jest złożenie do Oddziału Regionalnego ARiMR odpowiedniego dla tego działania wniosku o przyznanie pomocy finansowej W-1/140. Do wniosku  producent rolny dołącza oświadczenie o wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu QMP, w którym należy podać jakie produkty są wytwarzane w gospodarstwie, do jakiej jednostki wysłano zgłoszenie oraz jaka jest data objęcia gospodarstwa systemem kontroli (jest to data wysłania do jednostki wniosku o certyfikację QMP wraz z załącznikami).
  Po  złożeniu wniosku możemy czekać do 60 dni na decyzję o przyznanie pomocy.
  Pomoc przyznawana jest na 5 lat podzielonych na 5 okresów pomocy (okres pomocy wynosi 12 miesięcy).
 2. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy należy złożyć do Oddziału Regionalnego Agencji wniosek  o płatność (W-2/140). Pierwszy wniosek o płatność ( tj. za pierwszy okres pomocy) składa się po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu pomocy, nie później niż 180 dni, upłynięciu pierwszego „okresu pomocy”. Każdy kolejny wniosek  należy złożyć  nie później niż 180 dni po upłynięciu tych „okresów pomocy”, których te wnioski dotyczą.
  1. Do wniosku o płatność (W-2/140) należy dołączyć:
   • kopię ważnego  certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu QMP, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą za który jest składany wniosek o płatność;
   • kopie dowodów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych do refundacji (muszą one zawierać się w okresie za który składany jest wniosek o płatność W-2/140).
   • załącznik W-2A/140

Jak liczyć okresy pomocy?

Decyzja o przyznaniu pomocy umożliwia otrzymywanie płatności przez 5 lat.

Za każdy z pięciu rocznych ( 12-miesięcznych ) okresów pomocy składa się wniosek o płatność.
Początek pierwszego okresu pomocy określa się zależnie od tego, jaki rodzaj dokumentu potwierdzającego uczestnictwo został złożony wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej.
W zależności od załącznika złożonego do wniosku o przyznanie pomocy:

 • Kopia certyfikatu lub świadectwa jakości handlowej – początek pierwszego okresu pomocy liczy się od daty wydania tego certyfikatu lub świadectwa
 • Oświadczenie producenta rolnego – początek pierwszego okresu o przyznanie pomocy liczy się od daty złożenia wniosku o przyznanie pomocy (data nadania na poczcie).

PROW 2014-2020

Podstawowe informacje - Jak uzyskać zwrot kosztów?

1. Pierwszym krokiem jest złożenie  wniosku o przyznanie pomocy do Dyrektora OT ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.  Wniosek składa się osobiście albo przez osobę upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), najpóźniej w dniu zakończenia terminu naboru wniosków.

Wymagane załączniki do wniosku o przyznanie pomocy
a) dokumenty potwierdzające przystąpienie do systemu:
- w przypadku Systemu QMP pisemne potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa wnioskodawcy systemem kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wydane przez upoważnioną jednostką certyfikującą,
b) kopię umowy o objęciu produkcji dobrowolnym ubezpieczeniem, jeżeli wnioskodawca wskazał we wniosku, że takie ubezpieczenie posiada, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty składki ubezpieczeniowej, o ile z zawartej umowy nie wynika, że została opłacona;
c) pisemne potwierdzenie członkostwa wnioskodawcy w grupie producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, wydane przez grupę producentów, w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli wnioskodawca wskazał we wniosku, że jest członkiem takiej grupy;
d) formularz rejestracyjny, w sytuacji gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany w centralnym rejestrze przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

2. Kolejnym krokiem po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu wsparcia, jest złożenie Wniosku  o płatność do Dyrektora OT ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Wniosek o płatność Rolnik składa po każdym roku uczestnictwa w systemie jakości w terminie 90 dni od dnia upływy tego okresu.

Wymagane załączniki do wniosku o płatność za dany okres pomocy:
a) dokumenty potwierdzające udział w systemie jakości żywności
w przypadku Systemu QMP – kopię ważnego certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów Systemu QMP i uczestnictwo w wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją
b) dokumenty potwierdzające poniesione koszty w okresie pomocy:
• kopie dowodów księgowych potwierdzające poniesienie przez beneficjenta koszty kontroli w okresie pomocy,
• kopia dowodu księgowego potwierdzająca wpłatę składki na rzecz grupy producentów zawierającego nazwę grupy producentów, tytuł wpłaty i datę jej dokonania oraz numer rachunku bankowego na który została ona dokonana,
• pisemne potwierdzenie członkostwa beneficjenta w grupie producentów, wydane przez grupę producentów w okresie pomocy, za który składany jest wniosek o płatność, jeżeli beneficjent nie składał wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy pisemnego potwierdzenia członkostwa w grupie producentów.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów.
Wysokość pomocy, uzależniona jest od systemu jakości w którym uczestniczy rolnik. Maksymalne roczne stawki wsparcia wynoszą przez 3 kolejne lata w przypadku Systemu QMP refundacji podlegają koszty w wysokości 2 386 zł na rok.

Do refundacji kwalifikują się następujące koszty:

a)  Kontroli, po przeprowadzeniu których wydaje się certyfikaty

b) Składek na rzecz PZPBM, które jest właścicielem Systemu

Pozostałe ważne informacje dotyczące refundacji:

 1. Wnioskowane do zwrotu koszty nie mogą obejmować podatku od towarów i usług (VAT), dlatego we wniosku o płatność należy podać kwotę w oparciu o koszty netto. Wysokość zwrotu będzie wynosiła maksymalnie do 2386 zł netto poniesionych kosztów.
 2. Producenci rolni uczestniczący w systemie rolnictwa ekologicznego, integrowanej produkcji, systemu „Jakość Tradycja” lub QMP, składają jeden wniosek o płatność dla wszystkich produktów wytwarzanych w ramach systemu.
 3. Miejsce złożenia wniosku – Oddział Regionalny ARiMR (dla PROW 2007-2013) oraz  Oddział Terenowy ARR (dla PROW 2014-2020) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.